"Как да преподаваме с Moodle" (модул 2 от ПРДК)

Кратко описание:

Курсът "Как да преподаваме с Moodle"  е втори модул от програмата на Център за образователни инициативи „Подобряване на дигиталните компетентности на учителите“. Предназначен е за учители с формирани от предишния курс "Как да работим с Moodle" основни познания за работа с платформата.

Програмата на курса включва 19 учебни теми.

Обучението се провежда в смесена (хибридна) форма при съотношение на академичните часове: присъствено - 24; дистанционно - 8 академични часа.

Дистанционната форма осигурява продължаваща консултация след края на присъственото обучение за приключващото задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен курс. Дейността ресурсно е осигурена чрез виртуална класна стая, до която обучаемите ще имат достъп, и чрез видеоуроците в УЕБ канала на Център за образователни инициативи: http://www.e-teachers.eu/webtv/.

Цели на курса:

Целта на обучението е да надгради наученото в курса за базисно ниво "Как да работим с Moodle", като акцентира на педагогическите възможности за работа с инструментите на уеб-базираната електронна платформа - колаборативно учене, интерактивни режими на работа, учене чрез правене и др. Целта е участниците да придобият умения за реално управление на учебните дейности и ресурси спрямо нуждите на конкретния ученик, както и да развият дигиталната си култура, което да им позволи по-ефективно използване на ИКТ в класната стая. 

Методи на обучение:

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата и са насочени към развитие на практическите умения на участниците. Това включва: интерактивни методи за комуникация между обучителите и обучаемите; създаване на учебни ресурси и дейности, проектно-базирано обучение на основата на екипната работа, презентация, възлагане и проследяване на изпълнението на практически задачи.

Присъствената част от обучението се провежда под формата на уъркшоп в малки групи от максимум 10 обучаеми. Обученията се водят от обучител, подпомаган от асистент-обучител.

Приключване на обучението: с тест в изпитен формат и изпълнение на задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен собствен курс.

Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на курса обучаемите ще могат: 

 • да задават учебни дейности като Задание, Тест, Игри, Речник, Тест в реално време;
 • да задават различни настройки за време, времетраене, групов режим, скали на оценяване на своите учебни дейност;
 • да програмират обучителния процес в платформата чрез въвеждането на  изискване за последователност, критерии, време на изпълнение, оценка и др.;
 • да работят и създават различни типове въпроси в тестовата банка на курса – с множествен избор, вярно-невярно, въпрос за съпоставяне, издърпване и поставяне и липсващи думи;
 • да организират по подходящ начин Банката с въпроси;
 • да познават основните формати за експорт и импорт на тестови банки: (Aiken формат, Moodle XML формат, Blackboard формат, Examview, Gift формат;
 • да архивират и разменят учебни ресурси.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставя 2 кредита.

Лектори и асистент обучители: в зависимост от броя на групите в съотношение 1:8. Виж Екип и Външни експерти и консултанти

Организация, място на провеждане, цени:

Всеки обучителен курс се провежда в групи с максимален брой 10 участници. Групите се сформират на база на заявки от индивидуални участници или от училищни екипи.

Обученията на групите, формирани на база на индивидуалните заявки, се провеждат в София в обучителни зали на Център за образователни инициативи. Датите за тях се обявяват предварително и са фиксирани.

Обученията на училищните екипи се провеждат на територията на съответното училище. За тези обучения няма фиксирани дати, а времето на провеждане се договаря.

За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър или лаптоп.

Индивидуален участник, тридневен формат на присъствено обучение: 204 лева (с включен ДДС)

Училищни екипи, група от 10 участници, двудневно присъствено обучение: 1940 лева (с включен ДДС)

* За повече от 1 група обучаеми от едно училище - цени по договаряне!

 

Регистрация на Вашата заявка можете да направите онлайн оттук

или на имейл, като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за училищни екипи, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за индивидуален участник, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

 

За заявки и информация: edu@cei-bg.org, телефон 02 4238969 или мобилен 0885 105036

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието