Първа долекарска помощ – Основен курс

Анотация на програмата

Програмата е разработена на базата на водещите съвременни концепции и ръководства в областта на първата долекарска помощ и спешната медицина. Участниците ще бъдат запознати подробно с често срещаните спешни състояния и с ефективните действия при оказване на първа долекарска помощ.
Особен акцент се поставя върху изграждането на задълбочени теоретични познания и реални практически умения за оказване на първа помощ.
Запознаването с теоретичните постановки е обвързано с логически следващи ги практически упражнения и задачи, като съотношението е теория/практика е 40:60.

Цели на програмата

Програмата има за цел да подобри общата подготовка на на участниците, като развие уменията им да се справят в ситуация на инцидент, при който има един или повече пострадали. Участниците ще придобият знания, които ще им помогнат да разпознават и различават голям брой често срещани спешни състояния, да извършват бърза и точна оценка на пострадал и да прилагат конкретни и адекватни ефективни действия. По време на практическите упражнения участниците ще придобият или подобрят уменията си за познаване и правилно боравене с различните видове медицински консумативи и извършване на пълния спектър манипулации, влизащи в обема на първата долекарска помощ. Работи се с реални материали и медицински консумативи, които са осигурени индивидуално за всеки участник. По време на курса се отделя и специално внимание на психологическата подготовка и устойчивост, която има решаваща роля в критична ситуация.

Форми на обучение

Програмата предвижда 12 часа присъствена и 4 часа дистанционна форма на обучение. За дистанционната форма на обучение е разработен онлайн достъп до теоретични материали и тестове върху материала.

Методи на обучение

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата да развива теоретичните познания и практическите умения на участниците и включват мултимедийна презентация, практически упражнения и задачи, индивидуална и екипна работа в симулирани инциденти с пострадали. Обучението приключва с изпълнение на практическа задача, свързана с извършване на конкретни действия от обема на първата долекарска помощ.

Индикатори за очакваните резултати от обучението

Очакваните резултати от обучението са педагогическите специалисти да подобрят общата си подготовка и уменията си да реагират правилно при инцидент с един или повече пострадали, да прилагат съвременни методи за оказване на първа помощ, като това ще се проследи чрез изпълнението на практическата задача.

Продължителност на обучението и брой часове

Продължителността на обучението е 16 часа.

Брой квалификационни кредити

Брой квалификационни кредити - 1

Начин на завършване на обучението

Обучението завършва с издаване на сертификат за броя квалификационни кредити, който се получава след изпълнение на практическата задача.

Лектори

д-р Витан Витанов
д-р Александра Шишкова
д-р Владимир Стоичков

Цени:

Индивидуален участник: 124 лева (с включен ДДС)

Обучение на място и група над 10 участници: цени по договаряне!

За заявки и информация: edu@cei-bg.org , телефон 02 4238969 или мобилен 0885 105036

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието