Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с CViC (Облачно-базирана класна стая)

Целите на курса са насочени към развиване на компетентностите, определени в професионалните профили на педагогическите специалисти според Наредба 12: 

 • Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване; 
 • Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес;
 • Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение;
 • Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на дигитални умения;
 • Осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата/учениците, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.

Кратко описание на програмата на курса:

В хода на обучението участниците се запознават с облачно-базираните технологии и възможностите им за подпомагане на учебния процес. Курсът разглежда основни платформи, инфраструктури и услуги и използването им в класната стая, за самостоятелна подготовка, провеждане на онлайн уроци, семинари, консултации и родителски срещи в реално време (Amazon, Google, Microsoft и Rackspace). Основен акцент в програмата е поставен върху възможностите на облачно-базираното приложение CViC (Cloud Virtual Class), разработено от Център за образователни инициативи в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и методологията, върху която са изградени и работят неговите инструменти за създаване на учебни пространства, виртуална класна стая, комуникация с помощта на форум и съобщения, достъп до банка със споделени или предоставени над 13 500 интерактивни учебни ресурси.

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата и са насочени към развитие на практическите умения на обучаемите. Те включват:

 • Мултимедийна презентация;
 • Демонстрация;
 • Учебен практикум под формата на интерактивни методи на комуникация между обучителите, обучаемите и учебните ресурси и дейности, възлагане и проследяване на изпълнението на практически задачи;
 • Работа с учебни материали в електронен вид;
 • Практическо задание;
 • Анкета.

За въведение на обучаемите в темата се използва фронтална организация – под формата на презентация и мултимедийно представяне на облачно-базираното приложение CViC и демонстрация. 
Присъствената част от обучението се провежда под формата на практикум. Обученията се водят от обучител, подпомаган от асистент-обучител. Всеки от курсистите получава персонален акаунт, чрез който има достъп до приложението и под ръководството на обучителите изпълнява поставените задачи, като разработва учебно пространство и учебни дейности към него.
Обучението приключва с практическо задание, което се изпълнява в дистанционната част – разработване на собствено обучително пространство в облачната среда от всеки курсист. Обучителят и асистент-обучителят са ангажирани с качествената оценка на заданията и тяхното консултиране и мониториране. Предвидена е анкета като форма за обратна връзка с обучаемите, с цел вътрешна оценка и контрол.

С приключване на курса учителите ще:

 • познават спецификите на облачно-базираните приложения; 
 •  познават възможностите за използване на облачни технологии, както в класната стая, така и за онлайн уроци и консултации; 
 •  могат да създават обучителни пространства, да добавят участници в тях и да комуникират с помощта на форум и съобщения;
 • могат да търсят подходящо учебно съдържание от банката с достъпни интерактивни материали (аудио, видео и упражнения) и да го адресират до учениците;
 • могат да създават виртуални класни стаи и да използват инструментите за онагледаване на учебните материали в реално време, аудио и видео връзката, споделянето на екран и контрола върху средата;
 • могат са..да създават онлайн и информационни събития в учебен календар;
 • могат да организират контактите си, за да улеснят комуникацията с участниците в учебния процес.

Обучението се провежда:

 • На място при нас (обучителна зала в гр. София) в малки групи до 8 човека
 • На място в училище за обучение на училищен екип при формиране на група от минимум 10 обучаеми

Технически изисквания – всеки обучаем следва да разполага с персонален компютър или лаптоп.

Допълнителна информация може да получите на:
Имейл: edu@cei-bg.org
Телефон: 0885 105036
Лице за контакт: Петър Цветков

Цени:
48 лв. (с включен ДДС) за 1 обучаем. В цената е включено издаването на сертификат.за придобиване на 1 квалификационен кредит.

За регистрация: попълнете приложения файл за заявка и го изпратете на имейл: edu@cei-bg.org, минимум 1 седмица преди избраната дата.

Банкова сметка:

Име на банката: ПроКредит Банк
BIC: PRCBBGSF
ISBN: BG06PRCB92301050257601
Титуляр на сметката: Център за образователни инициативи ООД

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието