Управление на проекти

Анотация на програмата:

Програмата дава конкретни знания и практически умения за разработване, управление и отчитане на проекти с различни източници на финансиране в помощ на учители и образователни мениджъри в контекста на предоставената автономия на българските училища и възможността за набиране на допълнителни средства към делегираните бюджети.

Учебното съдържание на настоящата програма е разписано така, че да обхваща основните характеристики и етапи на управлението на проекти, финансирани както от вътрешни, така и от външни източници.

Курсът е с изцяло практическа насоченост, като се фокусира върху следните теми:

 • Програми, отворени в подкрепа на образованието към момента на провеждане на курса;
 • Разработване на предложение за проект – основни елементи, фази на подготовка, изисквания, работа с ИСУН;
 • Бюджет на проекта;
 • Оценка на потенциала на проекта за успех–начини на осъществяване, оценяване съгласно методологията, акцент върху устойчивостта на дейностите по проекта и добавената стойност за училището;
 • Организация на управлението на проект, подбор и формиране на екип, външни възлагания съгласно нормативната уредба;
 • Отчитане на проекти-текущо водене на документацията, технически доклад, управление на финансовите средства;
 • Подаване и отчитане на проекти чрез ИСУН;
 • Индивидуална консултация за намиране на финансиране за дейности на училището.

Форми на обучение:

Обучението се организира според нуждите на аудиторията – присъствено или смесено обучение, което комбинира присъственото обучение с он лайн занятия чрез виртуална класна стая.

Методи на обучение:

Методологията на обучението следва принципите на активното и интерактивното учене и работа в екип. Различните начини и средства за постигане на целите на цикъла на обучение са съобразени с индивидуалните потребности на участниците от финансиране на конкретни идеи и се основават на следните похвати:

 • презентация;
 • мисловна атака;
 • работа по групи;
 • самостоятелна работа;
 • индивидуална и групова консултация.

Учебното съдържание се разпределя гъвкаво според нуждите на участниците – като са предвидени 30% от времето да е за теория и 70% за консултации, самостоятелна и групова практическа работа. Форматът е групов с 8-16 участника.

В програмата са включени практикуми и система за проследяване на напредъка на участниците.

Индикатори за очакваните резултати:

Индикатор за успешен резултат от обучението е успешното изпълнение на практическата задача – разработване и отчитане на проектно предложение чрез ИСУН.

Продължителност на обучението и брой часове:

Продължителността на целия курс е 32 присъствени учебни часа. Смесеното обучение е съответно 24 часа присъствени и 8 часа обучение чрез виртуална класна стая.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставя 2 учебни кредита.

Начин на завършване на обучението:

Програмата е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След покриване на съответния хорариум и успешно изпълнение на практическата задача – симулация на разработване и отчитане на проектно предложение през системата ИСУН, на обучаемия се издавава поименен сертификат за съответния брой квалификационни кредити.

Условия за включване в курса и цена

Присъствените обучения се провеждат в зала за обучение на Център за образователни инициативи.

Цена за група до 8 души присъствено обучение: 290 лв. на участник

Цена за група до 8 души смесено обучение – присъствено и чрез виртуална класна стая - 250 лв. на участник

Цена за група от 9 до 16 души присъствено обучение: 260 лв. на участник

Цена за група от 9 до 16 души смесено обучение – присъствено и чрез виртуална класна стая - 220лв. на участник.

За регистрация:

Направете Вашата регистрация имейл като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр на имейл edu@cei-bg.org

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието