Коучинг умения за създаване на стимулираща учебна среда...

Кратко представяне:

Ключовата роля на учителя на 21 век се трансформира от чистото преподаване на учебно съдържание към използване на съвременни, иновативни подходи и методи като консултиране, менторинг и коучинг за създаване на подкрепяща атмосфера в класната стая, стимулираща разгръщане потенциала на всяко дете.
Най-голямото предизвикателство пред учителя в процеса на преподаване е да развива мотивацията за учене и стремежа към цялостен напредък на учениците, да умее да ги насочва към формулиране и постигане на значими цели, да използва ефективни и позитивни методи, чрез които да адресира неприемливо поведение, или да разрешава конфликти и проблеми по време на учебния процес.
Настоящият курс ще Ви помогне да обогатите педагогическите си методи и подходи, като Ви предостави възможност да усвоите едни от най-иновативните и успешни инструменти за работа с хора – коучингът - един от най-предпочитаните и иновативни методи за постигане на успех и мотивация в бизнеса, спорта, ученето. В края на обучението Вие ще можете да мотивирате учениците, да им помагате да развиват уменията и талантите си да станат по-отговорни, активни и ангажирани с учебния процес, като изграждате кооперативна среда, в която учениците участват в процеса на собственото си учене.

Форми на обучение:

Обучението се организира според нуждите на аудиторията – присъствено или смесено обучение, което комбинира присъственото обучение с он лайн занятия чрез виртуална класна стая.

Методи на обучение:

Методологията на обучението следва принципите на активното и интерактивното учене и работа в екип. Различните начини и средства за постигане на целите на цикъла на обучение са съобразени с индивидуалните потребности и/или предизвикателства пред обучавания екип преподаватели, като целта е те да усвоят най-подходящите инструменти за справяне с тях.
Форматът на работа е групов - от 6 до 16 участника в сборна група или цял училищен екип. Работи се по двойки или в малки групи, като участниците имат възможност да изпитат ефективността на всички инструменти, които ще научат. Обучението е изключително практически ориентирано и интерактивно, използват се различни обучителни стимули и подходи, като най-вече се залага на учене чрез преживяване, което дава възможност за дълбоко разбиране и усвояване на материала.
Програмата включва усвояване на следните коучинг умения и инструменти у преподавателите:

 • Развиване на умение за дълбоко и активно слушане – активното слушане е в основата на истинското разбиране и пълноценната комуникация в училище;
 • Умение за даване на обратна връзка – инструмент за коригиране на неприемливото и насърчаване на подходящото поведение в клас по конструктивен и позитивен начин;
 • Развиване на умение за задаване на силни и въздействащи въпроси, които провокират ученика да намира конкретни решения, стимулират креативното и логическо мислене и му помагат да постигне високи резултати в учебния процес;
 • Усвояване на модели на мислене, ориентирани към решения и намиране на възможностти за развитие;
 • Умение за поставяне на цели, постигането им, мотивация за успех, намиране на изход и възможност за учене дори и в най-трудните ситуации;
 • Креативни подходи за справяне с предизвикателства в класната стая, стимулиране поемането на лична отговорност у ученика;
 • Сътрудничество и мисловно партньорство, стимулиране на саморефлексия, креативна визуализация.

Продължителност на обучението и брой часове:
Продължителността на целия курс е 32 присъствени учебни часа. Смесеното обучение е съответно 24 часа присъствени, и 8 часа обучение чрез виртуална класна стая.

Начин на завършване на обучението:

Програмата е включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След покриване на съответния хорариум и успешно изпълнение на практическата задача – решаване на казус, на обучаемия се издавава поименен сертификат за съответния брой квалификационни кредити.

Условия за включване в курса и цена:

Присъствените обучения се провеждат в залите за обучение на фирмата.

Цена за група до 8 души присъствено обучение: 320 лв. на участник
Цена за група до 8 души смесено обучение – присъствено и чрез виртуална класна стая - 280 лв. на участник
Цена за група от 9 до 16 души присъствено обучение: 300 лв. на участник
Цена за група от 9 до 16 души смесено обучение – присъствено и чрез виртуална класна стая - 240 лв. на участник.

а регистрация:

Направете Вашата регистрация имейл като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр на имейл edu@cei-bg.org

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието